BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, havuz sularının hijyenik şartlara uygunluğu ile kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının niteliklerini, dezenfeksiyonunu, işletme ve denetim esaslarını kapsar.

Bu Yönetmelik, sağlık amaçlı kullanılan kaplıca ve mineralli su havuzlarını kapsamaz.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili olan deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

c) Yüzme Havuzu: Bir ya da daha fazla insanın aynı anda veya aralıklı olarak yüzme, serinleme, eğlenme veya spor amaçlı kullanılan; tabanı uygun malzeme ile kaplanan ve bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun su ile doldurulan, sürekli bir devridaim akışı olan ve genel kullanıma açık yapıları,

d) Serbest klor: Suyu dezenfekte etmek amacıyla kullanılan kloru;

e) Alkalinite: Suyun asitlik veya bazlık derecesinin ölçüsünü,

f) Devridaim süresi: Toplam havuz hacminin filtrasyon sisteminden bir kez geçmesi için gerekli olan süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüzme Havuzlarına Ait Şartlar

Genel kurallar

Madde 5- Yüzme havuzu sanayi tesislerinden, gürültüden, duman, toz ve serpintisinden, yol kenarlarından, havuz içine yaprak, dal vb. maddelerin düşmesi ihtimali olan ağaçlık alanlardan, deniz, göl, nehir, dere, kanalizasyon yolu, foseptik çukur ve sel yatağından uzak, güneş alan bir yere yapılmalıdır.

Yüzme havuzu yapımı, işletilmesi ve yüzme havuzu suyu hazırlanması ile ilgili teknik hususlarda TS 11899 standardına uyulacaktır.

Su hareketine ait şartlar

Madde 6- Yüzme havuzundaki su hareketi TS 11899’a uygun olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Havuz Suyunun Nitelikleri, Numune Alma ve Analiz Sıklığı

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri

Madde 7- Yüzme havuzlarına verilecek suyun kimyasal özellikleri Ek-1, fiziksel özellikleri Ek-2 ve mikrobiyolojik özellikleri de Ek-3’te yer alan niteliklere uygun olacaktır.

Numune alma ve analiz sıklığı

Madde 8- Yüzme havuzu suyundan mikrobiyolojik analizler için numune almada 100 ila 500 mililitrelik koyu renkli, sodyum tiyo sülfatlı steril cam şişeler kullanılacaktır. Numuneler üst yüzeye yakın bir bölgeden, havuz kenarından yaklaşık 50 cm uzaktan ve su yüzeyinin 20 cm altından alınacak, buzlu ve +8 oC dereceyi geçmeyecek kaplarda en geç 6 saat içerisinde laboratuvara gönderilecektir.

Yüzme havuzu suyunun fiziksel analizleri Ek-2, mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri de Ek-1’de belirtilen sıklıkta yaptırılacaktır.

Havuz suyunda pH ve serbest klor işletmeci tarafından gün içinde en az iki defa test edilecek ve kaydı tutulacaktır. Kayda alınan bu bilgiler denetimlerde ibraz edilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüzme Havuzu İşletilmesine Ait Hükümler

Yüzme havuzlarının işletilmesi

Madde 9- Yüzme havuzları, iyi inşa edilmesi ve yeterli miktarda su temin edilmesi yanında asgari sağlık şartları ile emniyet tedbirleri sağlanacak ve aşağıdaki şartlara uyulacaktır.:

a) Yüzme havuzlarında suyun hazırlanması, teknik yapımı, kontrolü, bakımı ve işletmesine ilişkin genel kurallar TS 11899’a uygun olacaktır.

b) Yüzme havuzuna girip çıkan suyun ayarlanması için bir eleman görevlendirilecek ve yüzme saatlerinde devamlı iş başında bulunacaktır.

c) Yüzme havuzlarında ip, yüzer duba, simit ve sair gibi can kurtarmaya mahsus malzeme ve ilk yardım dolabı gibi malzemeler ile bir cankurtaran sürekli olarak hazır bulundurulacaktır.

d) Yüzücülerin temiz ve sade mayolarla havuza girmeleri sağlanacak, kedi, köpek ve benzeri hayvanların yüzme havuzu ve soyunma bölümlerine götürülmesine izin verilmeyecektir. Yüzme havuzu işleticisi tarafından verilen mayolar her seferinde sıcak su ve deterjanla yıkanacaktır.

e) Bütün yüzücüler havuza girmeden önce duş almak ve ayak dezenfeksiyon havuzunun içinden geçmek zorundadırlar. Vücudunda yara, şüpheli bere, sargı ve görünür kir bulunanlar veya herhangi bir bulaşıcı hastalığının olduğu bilinenlerin havuza girmeleri kesinlikle yasaklanacaktır. Hiç kimse ayakkabı ile havuz kısmına giremeyecek, yiyecek ve içecek getirmeyecektir.

f) Herhangi bir sebeple havuz kısmından ayrılanların tekrar gelmeleri halinde havuz kısmına geçmeden önce mutlaka ayak dezenfeksiyon havuzunu kullanmaları temin edilecektir. Ayak dezenfeksiyon havuzları günlük boşaltılabilir nitelikte olacaktır.

g) Yüzücüler duştan önce tuvalete girebilirler ancak, duştan sonra tuvalete girmeleri halinde tekrar duş almaları sağlanacaktır.

h) Havuz suyuna işemek, tükürmek, sümkürmek veya pislik atmak ve herhangi bir şekilde uygunsuz hareket etmek yasaktır. İhtar edilmelerine rağmen bu hareketlerden herhangi birini yapanlar derhal havuzdan çıkarılacaktır.

ı) Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar kayıtlı hale getirilerek afişler halinde kolayca görülebilecek yerlere konulacaktır.

i) Havuzun suyu en az haftada bir defa (tercihen Pazar günlerini müteakip) boşaltılarak genel bir temizlik yapılacaktır.

j) Soyunma yerleri, tuvaletler, duş yerleri dolaşma yerleri ve benzeri yerler daima temiz tutulacak ve her akşam kapanma saatinden sonra bol su ile temizlik yapılacaktır. Hafta başında dolaplara, soyunma yerlerine ilaç püskürtülerek bulunabilecek muhtemel haşereler itlaf edilecektir. Kapalı kısımlar da sık sık havalandırılacaktır.

Otel, motel ve benzeri yerlerde bulunan havuzların işletilmesi

Madde 10- Otel, motel ve benzeri gibi bina içerisinde yapılacak yüzme havuzlarının ışık ve havalandırılmasında uyulması gereken şartlar:

a) Geceleri bol ışık temin edilecek, ayrıca havuzun içi de gizli elektrik lambaları ile aydınlatılacaktır. Soyunma ve giyinme yerlerinin de yeteri kadar aydınlatılması sağlanacaktır.

b) Bina içerisindeki havuzların kolaylıkla ve bol miktarda havalandırılması temin edilecektir.

c) Bu gibi havuzlar giyinme ve soyunma yerleri de dahil olmak üzere kışın ısıtılacaktır.

d) Kışın yüzme havuzu ile soyunma yerlerinin sıcaklığını düşürmemek üzere fenni bir şekilde devamlı olarak havalandırılacak tertibata sahip olacaktır.

Çocuk havuzlarının işletilmesi

Madde 11- Çocuk havuzlarının hiçbir yerinde su derinliği 50 santimetreden fazla olmayacaktır. Yüzme havuzlarında sözü geçen yıkanma, soyunma yerleri, tuvaletler, dezenfeksiyon havuzları gibi bölümleri ile işletilmesine yönelik hususlar çocuk havuzları içinde geçerlidir.

Bunlardan başka;

a) Çocuk havuzlarında çıkan sular pis su mecralarına verilecek, bu sular tasfiye edilerek tekrardan

kullanılmayacaktır.

b) Bu havuzlar günde asgari bir defa boşaltılarak temizlenecek ve ertesi günü açılma saatinden önce doldurulacaktır.

c) Çocuk havuzları büyüklere ait yüzme havuzlarından ayrı bir yerde inşa edilecektir.

d) 10 yaşından büyük çocukların bu havuzlara girmelerine engel olunacaktır.

e) Çocuk havuzları kurtarma eğitimi almış kişilerce sürekli gözetim altında tutulacaktır. Görevlinin yemek, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılması halinde yedek bir görevli bulundurulacaktır.

Diğer kurallar

Madde 12- Yüzme havuzlarının işletilmesi sırasında 9, 10 ve 11 nci maddelerdekilerden başka aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.

a) Havuz alanına seyyar satıcıların girmesi ve satış yapması yasaklanacaktır.

b) Havuz alanında satılacak içecek ve yiyecek maddeleri mevzuatına uygun olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

c) Havuz alanında yiyecek, içecek hazırlanan bölümler diğer bölümlerden bağımsız olacak, havuz bölümlerinden bu bölüme doğrudan giriş kapısı bulunmayacaktır.

d) Havuz alanlarında yiyecek yenildikten sonra atıkları kuma veya açık alanlara atılmayacak, uygun çöp toplama kaplarına konulacaktır.

e) Muhtemel tehlikelere karşı kişileri uyarmak amacı ile uygun yerlere uyarı levhaları asılacaktır.

f) Havuzda çalışanlar ve havuzu kullananlar çevre temizliği ile çevre sağlığı konularında eğitilecektir.

g) Havuz alanlarında sigara içilmesine izin verilmeyecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhtelif hükümler

Çevre düzenlemesi

Madde 13- İşletmeci, çevrenin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü doğrultuda bütün tedbirleri almak zorundadır.

Soyunma-Giyinme Yerleri

Madde 14- Yüzme havuzlarında bulunacak soyunma-giyinme yerleri aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır.

a) Tuvalet ve duşlardan önce uğranacak bir yerde olacaktır.

b) Yeterli şekilde havalandırılacak ve aydınlatılacaktır.

c) Kadın ve erkek için ayrı yapılacaktır.

d) Kullanıcılar için yeterli sayıda dolap bulundurulacaktır.

e) Zemini kolay temizlenebilir olacak ve nemli bırakılmayacaktır.

Duş yerleri

Madde 15- Yüzme havuzlarında bulunan duş yerleri aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

a) Duşlar, en kalabalık dönemler göz önünde bulundurularak en az 20 kişiye bir duş düşecek şekilde yapılacaktır.

b) Kadın ve erkek duş yerleri ayrı olacaktır.

c) Duş suyunun sıcaklığı ayarlanabilecek şekilde olacak ve her şahıs için en az 15 litre su verilecektir.

d) Havuza girecek yüzücülerin zorunlu olarak duş altından geçmelerini temin edecek şekilde bir geçit yeri yapılacak ve duşlar havuza girilecek yollar üzerinde kurulacaktır.

e) Geçit yolunda derinliği 10-15 cm arasında, içi dezenfektan madde ile doldurulmuş, bir ayak dezenfeksiyon havuzu bulunacaktır. Dezenfeksiyon havuzu boşaltılır nitelikte olacak ve dezenfektan madde günlük olarak değiştirilecektir. Yüzme havuzlarına yukarıda belirtilen geçit yerlerinden başka bir yol bulunmayacaktır.

f) Duş yerleri, şezlonglar ve banklar mantar enfeksiyonunun oluşmasını engellemek için ıslak ve nemli bırakılmayacaktır. Her akşam dezenfekte edilecektir.

Tuvaletler

Madde 16- Tuvaletler aşağıda belirtilen şartları sağlayacaktır.

a) Tuvaletlerin yeri soyunma yerlerine yakın olacak ve mutlaka duş yerlerinden daha önce girilecek bir konumda olacaktır.

b) Tuvaletler bütün sıhhi şartları taşıyacaktır.

c) Kadınlar kısmında en az on beş kadına bir, erkekler kısmında da 20 erkeğe bir tuvalet ve bir pisuvar düşecektir.

d) Ayrıca seyirci yerlerinde de ihtiyacı karşılayacak kadar tuvalet, lavabo ve pisuvar

bulundurulacaktır.

e) Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su bulundurulacaktır.

Seyirci yerleri

Madde 17- Seyirci yerleri aşağıda belirtilen esasları sağlayacaktır.

a) Müsabaka yapılan yüzme havuzlarında seyircilerin havuz kısmına girmelerini engelleyecek düzenekler yapılacaktır. Bu nedenle seyirci yerleri ile havuz kısmı gezinti yerinde bu yasağı belirten levhalar asılacaktır.

b) Seyirci bölümünün antresi ve yolları tamamen ayrı tutulacaktır.

Güvenlik Tedbirleri

Madde 18- Yüzme havuzlarında kazaların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için aşağıda belirtilen kurallara uyulacaktır.

a) Yüzme havuzları kazalara neden olmayacak şekilde planlanacak, kenarında güvenli yürümek için yeterli alan bulunacaktır. Dalmak için gerekli olan su derinliği sağlanacaktır.

b) Yüzme havuzunun çevresindeki yürüme alanının, duşların ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılacaktır.

c) Havuzlarda boşaltma deliklerinin mazgallarının kapatıldığından ve herhangi bir nedenle çıkmayacağından emin olmadıkça veya havuz suyunun normal seviyesinin altında bulunması durumunda havuzlara girilmesine izin verilmeyecektir.

d) Havuz bakımından sorumlu kişi, her gün havuzun mazgalının kapalı olduğunu kontrol ve kayıt edecektir.

e) Her havuz için bir havuz günlüğü tutulacak, yüzme havuzlarında herhangi bir kaza olduğunda bu kaza ve oluş şekli günlüğe yazılacak ve sonuçta bu kazanın tekrarlanmaması için alınan tedbirler tekrar gözden geçirilecektir.

f) Havuz ve çevresi çok iyi ışıklandırılacak, geceleri bol ışıkla ve havuzun içinde gizli elektrik lambalarıyla aydınlatılacaktır. Aydınlatma ve elektrik tesisatı Türk Standartlarına uygun olacaktır.

g) Yüzme Havuzu tesislerinde anında müdahale yapılabilmesini temin amacıyla ilk yardım odası ve ilk yardım sertifikası olan bir sağlık görevlisi ile can kurtaran görevini üstlenen bu konuda eğitimli en az bir kişi bulundurulacaktır.

h) Yüzme havuzlarında acil durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundurulacaktır.

Denetim ve yaptırım

Madde 19- Yüzme havuzları ve suyu sağlık teşkilatının denetimine tabidir. Bu tesisler, müdürlükçe lüzum görüldükçe denetlenir.

Havuz suyunun kullanım yerinden müdürlük elemanlarınca alınacak su numunelerinin analizleri işletmeci tarafından Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen sıklıkta yaptırılacaktır. Analizler Bakanlık laboratuvarları ile diğer kamu laboratuvarlarında yaptırılacaktır. Analiz sonuçları bir dosyada muhafaza edilecek ve denetimlerde denetim elemanlarına gösterilecektir.

Uygun çıkmayan havuz sularının takibi

Madde 20- Havuz sularının Yönetmelikte belirtilen niteliklerine uygun çıkmaması halinde işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de uygunsuzluk çıkması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 3 gün süre ile durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde işletmeninin faaliyetine izin verilir ve 15 gün süre üçer günlük izlemeye alınır ve analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme şekline dönülür. Havuz suyuna ait analiz sonuçları görünür bir yerde panoda bulundurulacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yasaklar ve müeyyideler

Madde 21- Yüzme havuzları ve suyu bu Yönetmeliğin öngördüğü hükümler dışında başka amaçlar için kullanılmaz. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeler sahipleri hakkında, fiilin maliyetine göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde ön görülen müeyyideler tatbik olunur.

Geçici Madde 1- Halen kontrolsüz olarak faaliyette bulunan yüzme havuzlarının sahipleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yüzme havuzlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun hale getirirler. Süresi içerisinde havuzlarını bu Yönetmeliğe göre uygun hale getirmeyenlerin faaliyetlerine son verilir ve sorumluları hakkında kanuni işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.