Su Siparişlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak tanker suyu satışı yapan firmalardan su siparişi vermek isteyen bireyleri dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu tarz firmalardan su siparişi vermek isteyen bireyler ilk olarak hangi ihtiyacına yönelik olarak ne çeşit bir su siparişi vermelidir.

Bilindiği üzere tanker su satışı yapan firmalar kendi imkanları dahilinde elde ettikleri kaynak doğal suları çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra insanların farklı mekanlarda kullanabilmesi için satışı sunmaktadırlar. Firmaların satışa sunmuş olduğu bu sular içme suyu, saf su ve kullanma suyu olarak ayrılır.

İçme suyu, herkesin bildiği üzere sadece içme suyu ve yemek ihtiyacının karşılanması noktasında kullanılması gereken sudur. Kullanma suyu ise, genellikle vücudun doğrudan veya dolaylı olarak temas ettiği ve herhangi bir şekilde zarar vermemesi gerektiği yerlerde kullanılan sulardır. Bu sular genellikle havuz dolumu, peyzaj ve bahçe düzenlemelerinde kullanılır. Saf su, bu su firmalarca çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra fabrika ve sanayi bölgelerinde üretim aşamalarında kullanılan sudur. Tanker içme suyu satışı yapan firmalar su siparişi verecek olan kişilerin bu hususlara dikkat etmesi yeterlidir.

Dünyada Su Tüketimi

Dünya’da kişi başına yılda 92.000 m3 suya sahip olan Kanada su zenginliğinde l.sı-rada yer alırken, ABD, Kuzey Avrupa Ülkeleri ve İzlanda 10.000 m3’ün üzerinde su potansiyeli ile su zengini ülkeler arasındadır. Dünya Bankası verilerine göre sağlıklı bir yaşam için yılda kişi başına 36-72 m3 suya ihtiyaç vardır. Buna sulama, sanayi ve enerji üretimi eklenince insan hayatı için gerekli olan su miktarı kişi başına yılda 1.000 m3’e yükselmektedir. Su tüketimi çok hızlı bir şekilde artarken dünyada çevre kirliliği ve sanayileşmeden dolayı temiz su kaynakları hızla azalmaktadır. 1950 yılında kişi başına düşen su miktarı 16.800 m3 iken bu miktar 2000 yılında 7.300 m3’e düşmüştür. Dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında ise kişi başına su tüketiminin yaklaşık 4.800 m3’e düşeceği tahmin edilmektedir (http//www.iski.gov.tr).

Kalkınmışlık kriterlerinden bir olan kişi başı günlük su tüketimi ve Erzurum’un mevcut su kaynaklarının maliyetinin yüksek olduğu dikkate alındığında, burada yerüstü su kaynakları en önemli seçenek olarak düşünülmektedir (Doğanay, 1997:297). Erzurum, ülkemizde su kaynakları bakımından zengin illerin başında gelmektedir. Şehrin içme suyu ihtiyacı önceleri Erzurum Ovasındaki kuyulardan karşılanmaktaydı. Fakat kuyu sularında nitrat oranı artınca bu suların içilebilirliği azalmış ve şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Palandöken barajı inşa edilmiştir

Tanker Su Taşıma İzin Belgesi ve Su temin izni için İstenen Belgeler

Su Temin İzin Belgesi İçin İstenen Evraklar

  • Dilekçe
  • Suyu alacak olan kişi veye kuruluşların ihtiyaç tutarı
  • Yönetmelik ve bakanlık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulacağına dair taahhütname
  • Tankerle aktarılacak suyun depolanacağı ve bağlı su şebekesinin krokisi
  • Kaynak veya içme suyu nakledecek il sağlık müdürlüğünce yetkilendirilmiş işletme ile imzalanmış noter onaylı sözleşme örneği
  • Sağlık müdürlüğü inceleme raporu

Tanker ile su temein izni için

 • İşletme inceleme kurul raporu

 

İŞLETME ADI:…………………………………………………….. …../…../…….Tarihli dilekçesi üzerine suyun depolanacağı tankın Sağlık Bakanlığının 18 Ekim 1997 tarihli Doğal Kaynak Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suları İstahsili Am balajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmeliğin 2.maddesine ek düzenlemeler getirilmiştir.29-04-1999 tarihli kaynak ve içme suları ile ilgili tebliğdeki yeni düzenlemeye göre kurulumuzca tank-deponun yapılan tetkikinde:

1-Tank su ile fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyecek paslanmaz ve korozyona neden olmayacak şekilde yapılmış olup olmadığı………………………………….

2-Tank-depo gerektiğinde kolayca yıkanıp temizlenebilecek şekilde su giriş ve tahliye bağlantılarına sahip olup olmadığı……………………………………………………………………….

3-Tank kapakları içindeki suya dışarıdan meydana gelebilecek kontaminasyonları engelleyecek şekilde yapılmış ve kullanım dışında sorumluların haricinde açılmayacak şekilde kilitli olup olmadığı……………………………………………………………….

4-Gerekli görülüyor ise,tank-depo su dolumu sırasında içerideki havanın dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla,azami su seviyesinden yukarıda ve üzerinde su birikintisini önlemek üzere açık ucu vanalı ters U şeklinde hava tahliye çıkışı yer alabilir şekilde yapılıp yapılmadığı………………………………………………………………………

5-Tanker ile tanka kaynak ve içme suya girişi yapılacak bağlantı su aktarımı dışında tankın içi ile dışı arasındaki bağlantıyı tam olarak kesecek şekilde olmalıdır. Bu bağlantı kesinlikle tank-deponun azami su seviyesinden yukarıda ve üzerinde su birikintisini önleyecek şekilde yapılıp yapılmadığı………………………………………………….

6-Tanker ile su boşaltacak olan tanker arasındaki mesafenin uzak olması durumunda yukarıdaki (e) bendinde tanımlanan düzenlemenin aynısı tankerin kolayca yanaşabileceği bina girişinde yer alabilir ve ara sabit bağlantının bulunup bulunmadığı…………………………………………………………………………………………………….

7-Tankta numune musluğunun bulunup bulunmadığı…………………………………………….

Tanker ile su temin izni için başvuran işletme tank veya deposunu yukarıdaki formata uygun hale getirmesi gereklidir.

SU KAYNAKLARI – BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİŞKİLERİ

Doğal koşulları, iklim ve bitki örtüsü bakımından ülkemiz kendine özgü nitelikleri olan bir memlekettir. Öte yandan binlerce yıldan bu yana doğal kaynaklan alabildiğince plansız ve aşırı kullanılan ülkemizde toprak – bitki – su arasındaki doğal denge pek çok yerde bozulmuş bu nedenle de içme, kullanma ve diğer endüstriyel amaçlı suyun temininde sıkıntılar baş göstermiştir. Bu olgu yanında hızlı bir kalkınma süresi içinde olan ülkemiz planlı bir kentleşme sistemi oluşturamamış, bu nedenle de aslında kıt sayılmayacak su kaynaklarını düzenli bir kullanıma sokamamıştır. Özellikle büyük yerleşim bölgelerinde ve onların yanında yer alan su üretim havzaları korunamamış, neticede yeterli suyun üretimi ve kullanıma sunulması aksamıştır. Genelde yüksek rakımlı bölgeler ve dağlık mıntıkalar daha fazla yağış alan bölgeler olarak bir ülkenin esas su üretim alanlarını oluştururlar. Başka bir ifadeyle evsel ve endüstriyel kullanım ihtiyacı olan suyun büyük bir kısmı yukarı havzalarda üretilmekledir. Doğal olarak düz ve taban araziler üzerine düşen yağış sularının bir kısmı yüzeysel akışa geçerek kullanılabilir su sağlamakta veya bu sahalardan elde edilen yeraltı sularından bir oranda faydalamlabilmekte ise de, depolama koşullarından başlayarak suyun kalitesine kadar etkili olan pek çok nedenden dolayı yukarı havzalar tüm dünyada ana su üretim alanlarını oluturmaktadır. Bu alanların hakim bitki örtüsü ise genelde ormanlardır. Bu nedenledir ki yeryüzüne ulaşan yağışın kullanılabilir su haline dönüşmesi veya başka bir ifadeyle yeryüzüne kadar ulaşan yağışın toprağa girmesi, toprak içinde aşağılara sızarak derelere veya kaynaklara ulaşması olgusunda ormanlar önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Toprak gibi bir ortamdan geçmeden yüzeysel akışla derelere ulaşan sular yüksek akımlar şeklinde ya sel ya da taşkınlar oluşturarak ortamdan uzaklaşırlar. Bu konuda yapılmış bir araştırma ormanla kaplı yukarı havzaların daha fazla yağış aldığını ve daha fazla kullanılabilir su ürettiğini ortaya koymuştur (ŞENGÖNÜL 1996). Devamını Oku

Havuz Bakım

havuz suyu resimleri,havuz suyu

 

 

Bir havuzu temiz, berrak ve sağlıklı tutmak için, iki ana alana dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi sağlanmalıdır, ve ikinci olarak havuzdaki istenmeyen kirler, tozlar, partiküller ve yabancı maddelerden arıtmamız gereklidir.

İlaçlama

 

 

Havuzun dengesini koruması için rastgele kimyasal ilavesi yapılamaz. Havuzcunuzun tavsiyeleri bile yanıltabilir. Sık sık havuzun suyunun tahlilleri yapılmalıdır. Tahlillerin sonuçlarına göre havuz ilaçlaması yapılır.

Ayrıca, özel durumlarda ilave kimyasallar gerekebilir; örnegin şiddetli fırtınalardan sonra veya havuz bozulduğunda.

Filtrasyon

 

 

 

Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadır. Bunun görevi hem katıları tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karışmasıdır.

Filtrasyon sistemine destek vermek amacıyla havuz fırçalanır ve dip süpürgesi yapılır. Bunun yanı sıra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbası veya kartuşu temizlenme ve aralıkla değiştirilme ihtiyacı taşır.


Havuzunuza ne kadar kimyasal gerektiğini kolayca hesaplamak için, size özel havuz hesap makinaları tasarladık. Su tahlil sonuçları ile bu hesap makinaları sayesinde havuzdaki kimyasal “tahminleri” ortadan kalkar.

Sık bir havuz bakım düzeni olasılıkla sorunları önler ve havuzu rahatlıkla denge de tutar. Sorunlar ve dengesizlikleri önlemek hem çok daha kolay hem de çok daha hesaplıdır. Havuzunuzun günlük, haftalık ve aylık bakımlarını lütfen ihmal etmeyiniz.